Haberler

COVID DÖNEMİNDE KÂR PAYI DAĞITIMI

17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na “Geçici madde 13” eklenmiş ve sermaye şirketlerinde kar payı dağıtımı bakımından birtakım sınırlamalar getirilmiştir.

Bu sınırlamalar ile salgının ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf etme amacıyla sermaye şirketlerinin kaynaklarının nakit kâr dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerin mevcut özkaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amaçlanmıştır.

 7244 sayılı Kanun kapsamında;

 Sermaye şirketlerinde, 30.09.2020 tarihine kadar:

 a) 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecek

 b) Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek

 c)  Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir

Genel kurul tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler söz konusu sürenin sonuna kadar ertelenecektir.

Bu düzenleme uyarınca, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin alınan kâr payı dağıtımı kararlarının yüzde yirmi beşi aşmayan kısmında erteleme söz konusu olmayacaktır.

Yine Kanunun yayımlandığı tarihten önce geçmiş yıl kârlarının dağıtımına ve/veya yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmesine ilişkin genel kurul kararları da erteleme kapsamına alınmamıştır. 

  • Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin P’sinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin P’sinden fazlasına sahip olduğu şirketler bu düzenlemeden istisna tutulmuştur. 
  • Cumhurbaşkanı söz konusu süreyi 3 ay uzatmaya ve kısaltmaya yetkilidir. 
  • Bu düzenleme kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 Düzenlemeye Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırımlar;

Sermaye şirketlerinde kâr payının dağıtımına ilişkin sınırlamayı öngören 7244 sayılı Kanun’un 12. maddesi 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir  (7244 sayılı Kanun m. 17/I-c). Bu itibarla, kâr payı dağıtımına ilişkin bu sınırlama ve kurallar 17.04.2020 tarihinden sonra alınacak genel kurul kararları ile 17.04.2020 tarihinden önce alınmış ancak ödemesi yapılmamış 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin kararlar için uygulama bulacaktır.

Kâr payı dağıtımına ilişkin getirilen sınırlamalar ile şirketlerin sermayelerinin korunması amaçlanmaktadır. Bu nedenle söz konusu sınırlamalara aykırılık sermayenin korunması hükümlerine aykırılık teşkil edecek ve bu doğrultuda alınan genel kurul kararları batıl olacaktır (TTK m. 447/I-c, TTK m. 622). Yine 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 27. maddesi bakımından 7244 sayılı Kanun’un 12. maddesine aykırı olarak alınan genel kurul kararları emredici hükümlere aykırılık nedeniyle de batıldır.

Genel kurul kararlarının batıl olduğu, herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın menfaati bulunan herkes tarafından ileri sürülebilecek, hakim tarafından ise bu durum re’sen gözetilecektir. Bu kararların tescili talep edildiğinde ticaret sicil müdürlüğü de kararların batıl olduğunu ileri sürebilecektir. Kararın tescil edilmiş olması halinde ise karar geçerli hale gelmeyecektir.

Bu sınırlamalara aykırı bir şekilde kâr payı ödemesi yapılan pay sahipleri ise bunları şirkete iade etmekle yükümlü olacaktır (TTK m. 512, TTK m. 611).

Paylaş: